Import af animalske biprodukter

Center for Diagnostik DTU er af Fødevarestyrelsen godkendt som importør af animalske biprodukter bestemt til forskning eller diagnostik - godkendelsesnummer: DK-10-123-oth-927490.

Ved animalske biprodukter forstås produkter af animalsk oprindelse, der ikke er bestemt til konsum, og som er omfattet af Biproduktforordningen.

Betingelser for import

 • Forsendelserne skal føres direkte til DTU, Center for Diagnostik, Henrik Dams Alle, Bygning 205, 2800 Kgs. Lyngby.
 • Forsendelserne skal være påført registreringsnummer DK-10-123-oth-927490.
 • Materialet skal stamme fra dyr, der ikke er mistænkt for eller konstateret smittet med sygdomme som er omfattet af artikel 5 (herunder bilag II) i ”dyresundhedsforordningen”.
 • Materialet skal stamme fra dyr, som ikke har oprindelse i zoner, hvor der er indført restriktioner som følge af en husdyrsygdom som er anmeldepligtig i henhold til OIE og for hvilken dyret er modtagelig.
 • Materialet må ikke være opbevaret eller håndteret på steder, hvor det kan være udsat for krydskontamination.
 • Materialet skal indføres i tæt, brudsikker emballage.
 • Forsendelsen skal være mærket med følgende tydelige og let læselige påskrift på emballagen "Til forskning/diagnosticering".Prøverne må kun medtages af importøren selv eller sendes med kurérfirma.

Procedure ved forsendelser
Forsendelser skal ledsages af nedenstående dokumenter fra afsenderstedet til modtageren:

 • Forsendelser af prøver ”fra samhandelslande og fra tredjelande, hvorfra der må indføres kød” skal være ledsaget af et handelsdokument (for engelsk udgave klik her).
 • Forsendelser af prøver importeret fra ”tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende” skal være ledsaget at et sundhedscertifikat, udstedt af de veterinære myndigheder i afsenderlandet. Certifikatet skal give samme oplysninger som modellen til sundhedscertifikatet i gennemførselsforordningen, bilag XV, kapitel 8.

Udover ovenstående skal forsendelser importeret fra 3.-lande også opfylde følgende:

 • Prøverne skal føres ind i EU på steder, hvor der er oprettet et veterinært grænsekontrolsted, der er godkendt til at kontrollere animalske biprodukter.
 • Når prøver til forskning eller diagnostik, indføres via et andet EU land, skal importøren underrette dette lands veterinære grænsekontrolsted, inden prøverne ankommer til EU, og prøverne skal fremvises på dette grænsekontrolsted sammen med denne tilladelse og de krævede ledsagedokumenter. 

Kontakt

Lars Ole Andresen
Chefkonsulent
DTU Sundhedsteknologi
40 99 84 30
https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/importtilladelser
10 MAJ 2021