Generelle forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er opdateret den 11. november 2019.

A.  GENERELT

A1.  Anvendelsesområde

Nedenstående generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser, herunder laboratorieanalyser og rådgivning, som  Center for Diagnostik DTU leverer. Afvigelser fra forretningsbetingelserne er kun gyldige med Center for Diagnostik DTU’s skriftlige accept.

Overskrifterne i nedenstående er kun vejledende og ikke udtømmende angivelser af indholdet af den pågældende bestemmelse.

A2.  Aftalegrundlag

Alle ordrer effektueres på grundlag af de generelle forretningsbetingelser.

A3.  Betalingsbetingelser

DTU's generelle betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage. 

Levering af ydelser fra Center for Diagnostik DTU vil være betinget af, at betaling for tidligere leverancer er sket inden for de nævnte tidsfrister; i modsat fald vil levering kun finde sted mod forudbetaling.

A4. Gebyrer

Ved aflysning af en modtaget sag, hvor analysen ikke er påbegyndt opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påbegyndt 10 prøver.

Ved videresendelse af prøver opkræves et gebyr på 500 kr.

Ved manglende frankering opkræves et gebyr som svarer til strafporto + 200 kr. i administrationstillæg.

Ved prøveforberedelse/opbevaring til eksternt projekt opkræves 30 kr. pr. prøve. Ydelser, som ligger uden for Center for Diagnostik DTU’s kernekompetence aftales efter individuelt skøn.

A5.  Ansvar

Center for Diagnostik DTU er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at Center for Diagnostik DTU som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med opgaver, DTU Veterinærinstituttet har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu.

Ansvaret omfatter ikke følgeskader og indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data, mistet goodwill og image.

Center for Diagnostik DTU’s ansvar er begrænset til 200.000 kr., forudsat skaden eller fejlen ikke er forvoldt ved forsæt.

A6.  Tavshedspligt

Center for Diagnostik DTU har tavshedspligt og forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som Center for Diagnostik DTU måtte blive bekendt med, medmindre kunden har meddelt samtykke eller gældende lovgivning påbyder oplysningspligt.

A7.  Tvistigheder

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal hver af parterne gøre alle forsøg på at løse disse i mindelighed.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

Dansk ret finder anvendelse.  

B.  LABORATORIEANALYSER

B1.  Priser og produkter

Oversigt over Center for Diagnostik DTU’s analyser og listepriser findes på www.diagnostik.dtu.dk. Oversigten opdateres løbende efter behov med nye analyser og priser.

B2.  Forsendelsesrisiko

Rekvirenten bærer risikoen for enhver skade eller bortkomst af prøvematerialet, indtil materialet er modtaget på udførende laboratorium.

B3.  Prøvemateriale

Det påhviler rekvirenten at sikre, at prøvemateriale leveres til laboratoriet i en sådan kvalitet og mængde, at materialet er egnet til den eller de analyser, som rekvireres. Prøvematerialet skal være forsvarligt emballeret i henhold til de enhver tid gældende regler for forsendelse af biologisk materiale. Emballering skal sikre dels prøvematerialet og dels, at materialet ikke medfører skade på personer, materiel eller andet prøvemateriale. Rekvirenten er ansvarlig for alle følger af mangelfuld emballering og forpligter sig til at erstatte Center for Diagnostik DTU ethvert tab som følge heraf.

B4.  Indsendelsesblanketter

Prøvematerialet skal være ledsaget af en udfyldt gældende indsendelsesblanket, som findes på www.diagnostik.dtu.dk. Indsendelsesblanketterne opdateres løbende, så den tilpasses det aktuelle udbud af analyser.

I tilfælde hvor en forældet blanket anvendes, forbeholder Center for Diagnostik DTU sig retten til at vælge den for kunden mest optimale løsning ift. laboratoriets aktuelle udbud af analysemetoder, under hensyntagen til faglighed, svartid og økonomi. Hvis der er tvivl eller en forøget udgift, vil laboratoriet altid kontakte kunden, og det aftalte noteres på indsendelsesblanketten. 

B5.  Stikprøveundersøgelse

Ved anvendelse af stikprøver til analyse påhviler det rekvirenten at kunne dokumentere, at prøvematerialet er repræsentativt udtaget og at stikprøvens størrelse er egnet til at danne grundlag for et validt resultat. Såfremt rekvirenten ikke kan dokumentere dette, er Center for Diagnostik DTU i intet tilfælde ansvarlig for en fejlkonklusion ved en stikprøveundersøgelse.

B6.  Laboratoriefejl

Ved laboratoriefejl forstås fejl begået af udførende laboratorium i forbindelse med en analyse af modtaget prøvemateriale, herunder fejl i forbindelse med besvarelse heraf.

I tilfælde af laboratoriefejl er Center for Diagnostik DTU kun ansvarlig, hvis det godtgøres, at fejlen skyldes fejl eller forsømmelse begået af Center for Diagnostik DTU i forbindelse med udførelse af en analyse.

Rekvirenten er forpligtet til i videst muligt omfang at begrænse sit tab ved laboratoriefejl begået af Center for Diagnostik DTU.

Hvis et resultat af en analyse kan begrunde foranstaltninger, som har væsentlige konsekvenser, har rekvirenten pligt til at få foretaget en sagkyndig vurdering af prøvematerialegrundlaget, herunder omstændighederne, som har dannet grundlag for analyseresultatet, samt eventuelt foretage en supplerende kontrolanalyse. Såfremt rekvirenten ikke får foretaget en sådan sagkyndig vurdering af analyseresultatet og dets konsekvenser, er Center for Diagnostik DTU i intet tilfælde ansvarlig for en laboratoriefejl, som har resulteret i rekvirentens tab.

B7.  Akkreditering og kvalitetssikring

Kvalitetssikring er essentiel for at få så korrekt et analyseresultat som muligt. Derfor er mange af analysemetoderne hos Center for Diagnostik DTU akkrediterede. Det vil sige, de lever op til den internationale kvalitetssikringsstandard ISO 17025 med hensyn til oplæring, dokumentation, validering resultatsammenligning med andre nationale og internationale laboratorier osv. Efterlevelsen af ISO 17025 kontrolleres løbende af DANAK. Center for Diagnostik DTU  har akkrediteringsnummer 536. De metoder der ikke er akkrediteret udføres efter samme kvalitetssikringsprincipper som de akkreditere.

 

B8.  Forsinkelse

Center for Diagnostik DTU kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af analyse af prøvematerialet, men vil altid bestræbe sig på, at analysen udføres inden for den meddelte frist.

B9.  Rettigheder

Alt prøvemateriale, herunder isolater (mikroorganismer, parasitter m.v.) fra laboratorieundersøgelser og isolater modtaget fra eksterne parter, sera, kadavere, organmateriale og andet, kan i anonymiseret form anvendes til forsknings- og udviklingsformål.

 

B10. Reklamation

Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt og være Center for Diagnostik DTU i hænde snarest muligt efter modtagelse af svar på en analyse, og senest 8 dage efter det tidspunkt rekvirenten har eller burde have opdaget fejlen.

B11. Persondata og GDPR

Center for Diagnostik DTU passer godt på dine informationer og overholder altid gældende persondataforordning jf. DTU’s privatlivspolitik. Spørgsmål hertil kan rettes til GDPR@dtu.dk

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/forretningsbetingelser
10 MAJ 2021