Emballering

Korrekt emballering af materiale til diagnostiske prøver 

Forsendelser skal emballeres forsvarligt og omhyggeligt, og indsendelse af materiale til diagnostisk undersøgelse skal følge regelsættet for transport af klasse 6.2 stoffer (smittefarlige stoffer), der regulerer transport af farligt gods (ADR 2007, Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej). I henhold til ADR regelsættet kan diagnostiske prøver inddeles i prøver til antistof undersøgelser (blod og serum) og materiale til undersøgelse for smittefarlige stoffer.

Prøver til antistofundersøgelse

Prøver fra dyr, hvor der er ringe risiko for, at der er patogener til stede, herunder prøver til antistofundersøgelse, er ikke omfattet af ADR konventionen, hvis prøven transporteres i en emballage, som sikrer mod enhver lækage og mærkes med ordene ”Undtagen animalsk prøve” (disse ord henviser til at prøven er undtaget ADR bestemmelserne).

Emballagen skal opfylde følgende krav:

A.

Emballagen består af 3 dele:

1. En indvendig væsketæt primær beholder

2. En væsketæt sekundær emballage

3. En ydre emballage af passende styrke i forhold til dens kapacitet, masse og brug, som mindst har én overflade med min. dimensionerne 10x10 cm.

B. Ved væsker skal der tilføjes en passende mængde absorberende materiale til at opsamle hele emballagens indhold, mellem den primære og den sekundære emballage, således at enhver lækage af væske under transport ikke vil kunne nå den ydre emballage og ødelægge denne.
C. Når flere skrøbelige emballager (f.eks. blodrør) placeres i en enkelt sekundær emballage, skal disse enten pakkes individuelt eller separeres for at hindre kontakt mellem disse.

Materiale til undersøgelse for smittefarlige stoffer (organmateriale, fæcesprøver, blod m.v.)

Materiale til diagnostisk undersøgelse for smittefarlige stoffer, dvs. prøver fra dyr (organmateriale, fæcesprøver, blod m.v.), hvor der er risiko for, at patogener er til stede, henføres til smittefarlige stoffer kategori B og skal dermed tildeles UN3373 ”Biologisk stof, kategori B”. For forsendelse af materiale, der skal tildeles UN3373, gælder ADR konventionens pakkeinstruks P650. 

De overordnede regler for pakkeinstruks P650 er:

A.

Emballagen består af 3 dele:

1. En primær lækagesikker beholder

2. En sekundær lækagesikker emballage

3. En ydre emballage af god kvalitet, som skal være konstrueret og lukket for at undgå ethvert udslip. Mindst én overflade på den ydre emballage skal have minimum dimensionerne 10x10 cm.

OBS: Enten den sekundære eller den ydre emballage skal være stiv.

B. Sekundær emballage skal sikres i ydre emballage med passende stødabsorberende materiale. Ved væsker skal der tilføjes en passende mængde absorberende materiale til at opsamle hele emballagens indhold, mellem den primære og den sekundære emballage, således at enhver lækage af væske under transport ikke vil kunne nå den ydre emballage og ødelægge denne.
C. Hvis der anbringes flere primærbeholdere i en enkelt sekundæremballage, skal disse enten pakkes individuelt eller adskilles for at hindre kontakt mellem disse.
D. Den ydre emballage skal synligt mærkes med det diamantformede mærke UN3373, og stoffets navn ”Biologisk stof, kategori B” skal påføres den ydre emballage (bogstavhøjde skal være på minimum 6 mm) i umiddelbar nærhed af det diamantformede mærke.

Prøver fra udlandet skal forsynes med importtilladelse og mærkes ”prøver fra udlandet” udenpå pakken. Forsendelse af sådanne prøver skal i øvrigt følge betingelserne for importtilladelsen.

Hent pakkeinstruks P650

Emballeringsforskrift mini

Prøver fra udlandet skal være forsynet med importtilladelse

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/emballering
23 SEPTEMBER 2020