Rådgivning

Center for Diagnostik DTU lægger stor vægt på, at kunne give sine kunder den bedste rådgivning ved valg af analyser og tolkning af analysesvar.

For at kunne yde optimal rådgivning er det nødvendigt, at vores medarbejdere har indgående kendskab til analysernes anvendelsesområde og performance - eks. sensitivitet, specificitet og prædiktive værdier under forskellige forhold. I en lang række tilfælde har vi selv udviklet analyserne, i andre tilfælde sker analysen med et indkøbt kit. I alle tilfælde lægges der vægt på, at have valideret analysen og indlejret så meget relevant information som mulig i testen, til understøttelse af tolkning og rådgivning, såvel på enkeltdyr/patientniveau som på besætnings/ kohorteniveau.

I stigende omfang efterspørges analyser af et stort antal prøver for mange forskellige egenskaber. Denne efterspørgsel imødekommer vi ved at have state-of-the-art udstyr til high throughput analyser af forskellig art.

I det omfang det er relevant vil vi i forbindelse med forsknings-udviklingsprojekter med interne og eksterne samarbejdspartnere udvikle kvantitative analyser til forbedring af analysesvaret. Et godt eksempel herpå er vores satsning på at kvantificere analyser af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, og koble disse data med oplysninger om kliniske og patologiske fund. Vi kan med den viden ud fra analyseresultatet rådgive om nødvendigheden af igangsættelse af antibiotikabehandling og antibiotikavalg.

Rådgivningen er således forskningsbaseret og tager udgangspunkt i den nyeste forskning og state-of-the-art teknologier og udstyr.

Rådgivningen sker også i forbindelse med overvågning og monitorering af vildt under faldvildtundersøgelser

Én indgang til laboratoriet

https://diagnostik.dtu.dk/raadgivning
10 MAJ 2021