Udvikling af nye resistenspaneler for de mest betydningsfulde bakterier i dansk kalveproduktion

torsdag 21 jan 21
|

Kontakt

Vibeke Frøkjær Jensen
Akademisk medarbejder
DTU Sundhedsteknologi
35 88 63 52
Et nyt forskningsprojekt bevilget af Kvægafgiftsfonden skal udvikle nye resistenspaneler til bestemmelse af resistens i de mest betydningsfulde bakterier i dansk kalveproduktion. 

Luftvejsinfektioner udgør et stort problem hos slagtekalve og er årsag til omkring 80% af antibiotikaforbruget til kalve. Infektionerne skyldes ofte bakterier eller en kombination af bakterier og virus. Udbrud af luftvejsinfektioner i en kalvebesætning kan både kompromittere dyrevelfærden samt føre til betydelig økonomiske tab for landmanden. Også navleinfektioner udgør et betydeligt problem hos kalve.

Effektiv behandling af disse infektioner er derfor afgørende, men hvis bakterien er resistent overfor det ordinerede antibiotikum vil behandlingen være forgæves. Samtidig vil den fejlslagne behandling øge forekomsten af resistens på grund af den ufrivillige selektion af resistente bakterier som opstår. Denne resistens kan så efterfølgende spredes yderligere i besætningen. At bruge antibiotika mod resistente bakterier skaber dermed en ond cirkel. Endelig kan uhensigtsmæssig antibiotikabehandling hos den unge kalv påvirke tarmfloraen negativt, hvilket kan have langsigtede negative konsekvenser for kalven. Derfor har fejlslagne antibiotikabehandlinger alvorlige konsekvenser for både dyrevelfærd, den enkelte landmand, men også på sigt for resistensudvikling i samfundet.

Imidlertid er panelerne der i dag anvendes til resistensbestemmelser forældede, idet mange af de antibiotika, som reelt anvendes til kvæg ikke indgår, men ofte er repræsenteret ved humane antibiotika fra samme antibiotikagrupper. Der har derfor længe været et behov for opdatering af resistenspanelerne med nyere og mere praksis relevante antibiotika.

Hovedformålet med projektet er at designe nye resistenspaneler og fastsætte tolkningsværdier, som kan tages i brug i diagnostiske laboratorier. Dette studie forventes at tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag, som er en forudsætning for at nye resistenspaneler kan udvikles. Herunder vil der blive fastsat tolkningsværdier (tentative ECOFFs) for vigtige bakterier i dansk kalveproduktion, med anvendelse af kliniske isolater af Mannheimia haemolytica, Histophilus somnus, Pasteurella multocida og Trueperella pyogenes. En anden vigtigt bakterie i kalvebesætningerne er Mycoplasma bovis. Der foretages i dag ikke rutinemæssig (kommerciel) bestemmelse af resistens i mycoplasma, fordi der ikke findes standardiserede metoder hertil. Et formål med dette projekt er ligeledes, at isolerere M. bovis fra danske kalve med henblik på udvikling af metoder til resistensbestemmelser for M. bovis i Danmark i et fremtidigt projekt.

Optimal behandling ved sygdomsudbrud og mindre antibiotikaresistens
Med opdaterede resistenspaneler vil dyrlægerne få betydeligt bedre grundlag for at vælge en optimal behandling ved sygdomsudbrud, hvorved risiko for behandlingssvigt reduceres i den enkelte besætning. Derved mindskes også risikoen for yderligere udbredelse af antibiotikaresistens, som ellers ses ved selektion af resistente bakterier. Ydermere kan man forvente mindre resistensudvikling, når behovet for genbehandling reduceres i den enkelte besætning. Herved vil risikoen for behandlingssvigt også på sigt blive reduceret i kalveproduktionen som helhed.

Projektdeltagere og -bevilling
Center for Diagnostik DTU ved projektleder Vibeke Frøkjær Jensen har i samarbejde med SEGES laboratoriet i Kjellerup søgt finansieringen til forskningsprojektet. Fra DTU deltager desuden Bettina Nonneman og Lærke Astrup, og fra SEGES deltager Solveig Harksen og Charlotte Salomonsen.

Fra KU Sund deltager Peter Damborg og John Elmerdahl Olsen. Endvidere deltager fagdyrlæge Helle Sloth, formand for Sektion for Kvæg, DDD. Desuden deltager Margit Andreasen (nu DDD), fagdyrlæge John Haugegaard (nu DDD) og fagdyrlæge Kirsten Jensen (ELANCO) som ressourcepersoner i en følgegruppe, herunder også fagdyrlæge Katja Mikkelsen som repræsentant for ViNordic.

Projektet er bevilget af Kvægafgiftsfonden til gennemførelse i 2021, og indsamling af bakterieisolater er allerede påbegyndt i 2020. Desuden stilles bakterieisolater til rådighed fra tidligere projekter og fra isolat-databasen på DTU.

 

Synergi med lignende projekter for malkekvæg og svin

I 2020 er et lignende projekt gennemført for svin, hvor der er tilvejebragt data for blandt andet E.coli, som også er relevant i kalveproduktionen. Resultaterne for E. coli ligger til grund for forventet opdatering af resistenspaneler for gram negative bakterier allerede i 2021.

Endvidere er et tilsvarende projekt vedrørende mastitis bakterier planlagt til gennemførelse i 2021.

SEGES laboratorium i Kjellerup og Center for Diagnostik DTU modtager som de eneste danske laboratorier tilstrækkeligt diagnostisk materiale fra kvæg og svin til at kunne foretage disse undersøgelser. Projektet gennemføres derfor i et samarbejde mellem disse laboratorier. 

 

Offentliggørelse af resultaterne
Resultaterne forventes at foreligge ved udgangen af 2021, og forventes offentliggjort i kort form på Center for Diagnostik DTU's hjemmeside i januar 2022. Desuden vil resultaterne blive formidlet på dansk (DVT) i 2022. De nye opdaterede resistenspaneler forventes at kunne tages i anvendelse i løbet af 2022.


Resultaterne vil blive stillet gratis til rådighed for alle parter.

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=e6af18fb-f6ce-4b57-9130-fbffbca9b784
2 MARTS 2021