Ændringer i centrets udbud af analyser pr. 1. marts 2020

tirsdag 11 feb 20
|

Kontakt

Lars Ole Andresen
Chefkonsulent
DTU Sundhedsteknologi
40 99 84 30
Center for Diagnostik DTU vil reducere i analyseudbuddet, således at analyser med vigende efterspørgsel udgår og der fokuseres på analyser, der i højere grad efterspørges af vores kunder, og hvor der er mulighed for at videreudvikle produkterne. 

Fokus på specifikke ydelser 
Centret vil fokusere sine aktiviteter på at udføre analyser på eksportprøver for svin og udføre serologi- og PCR-baserede overvågnings- og diagnostik analyser på prøver fra svin, samt visse andre overvågningsopgaver: 

 • Parasitologiske analyser vil fortsætte på næsten samme niveau som hidtil.
 • Bakteriologiske aktiviteter vil begrænse sig til udførelse af
  - Salmonella dyrkningsundersøgelser
  - Resistensbestemmelse på enterobakterier herunder E. coli og Sal-monella
  - Bakterieidentifikation ved hjælp af MALDITOF
  - Typebestemmelse af Actinobacillus pleuropneumoniae ved agglutination
 • Centret vil fortsætte som nationalt referencelaboratorium for serologiske undersøgelser vedrørende Salmonella hos svin, kvæg og fjerkræ.
  - Serologisk Salmonellaovervågning på blodprøver fra svin og kvæg fortsætter i centret.  
  - På blodprøver fra fjerkræ udføres kun Salmonella serologi ved ELISA og undersøgelse for antistoffer over for Salmonella pullorum/gallinarum og Mycoplasma gallisepticum ved agglutination.
 • Maedi-Visna/CAE-overvågning af får og geder i det frivillige M3-program i centret. 
 • Undersøgelser af faldvildt i samarbejde med Ålborg Universitet fortsætter.
 • Centrets nyeste tilbud ’Svin - Objektiv Sundhedsovervågning’ (SOS) fortsætter og videreudvikles. SOS udbydes nu som overvågningsmulighed for alle svinebesætninger på kommerciel basis. Læs mere om SOS her.
 • Centret vil afsøge markedet for om der er grundlag for udvikling af et overvågningskoncept til kvæg svarende til SOS.

Aktiviteter der nedlægges 
Ud over det tidligere annoncerede ophør af overvågningsanalyser på prøver fra ornestationer, tyrestationer og opdrættet fjerkræ og fjervildt, som DTU jf. visse bekendtgørelsesændringer ikke længere har bemyndigelse til at udføre (læs mere her), vil centret pr. 1. marts 2020 heller ikke kunne tilbyde analyser og undersøgelser inden for følgende områder: 

 • Patologiske og histologiske undersøgelser udført på produktions-dyr, pelsdyr (mink), og kæledyr ophører. Kun patologiske undersøgelser, der vedrører særaftaler, forsknings- og overvågningsprojekter som centret indgår specifikke aftaler om, vil bliver udført fremover.
 • Undersøgelse på materiale fra kvæg og fra mink ophører. Dette gælder alle typer af undersøgelser inden for patologi, parasitologi og mikrobiologi, inklusive PCR. Undtaget herfra er dyrkning for Salmonella samt Salmonella serologi analyser på blodprøver fra kvæg. Undersøgelser af mælkeprøver og mastitispatogener i regi af Dansk Yversundhedscenter fortsætter som hidtil.
 • Konventionel bakteriologi og bakteriologiske undersøgelser som ikke kan udføres direkte på indsendte materiale ved PCR eller MALDITOF-identifikation. Undtaget her fra er dyrkning for Salmonella enterica.
 • Analyser for Leptospirose antistoffer. Centret kan fremover kun tilbyde at udføre analyse for antistoffer over for Leptospira pomona og L. bratislava i forbindelse med eksport af svin. Det er desværre ikke muligt at opretholde det hidtidige analyseudbud for antistoffer overfor diverse Leptospira typer, da dette er for omkostningstungt i forhold til den kommercielle efterspørgsel.

Center for Diagnostik DTU vil fortsætte med at udføre nye forsknings- og udviklingsopgaver i samarbejde med eksterne partnere og med DTU's mange forsk-ningsgrupper. Centrets kunder og samarbejdspartnere er altid velkommen til at kontakte os med særopgaver, forskningssamarbejder og rekvirerede forskningsprojekter - dette gælder for alle dyrearter.  

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=a3ba914c-095e-4f14-ae14-b11e019d9849
17 JANUAR 2021