Udvikling af praksis-relevante resistenspaneler for vigtige patogene bakterier fra svin

mandag 02 dec 19
|

Kontakt

Vibeke Frøkjær Jensen
Forsker
DTU Sundhedsteknologi
35 88 63 52
Et nyt forskningsprojekt bevilget af Svineafgiftsfonden skal fastlægge cut-off værdier for de mest betydende bakteriefunktioner i dansk svineproduktion, og designe nye resistenspaneler.

Udbrud af alvorlige bakterieinfektioner i en svinebesætning kan både føre til betydelig økonomiske tab for landmanden og kompromittere dyrevelfærden, og effektiv behandling er derfor afgørende. Panelerne der anvendes til resistensbestemmelser i dag er forældede, idet mange af de antibiotika som reelt anvendes i svinepraksis ikke indgår i panelerne, men ofte er repræsenteret ved humane antibiotika fra samme antibiotikagrupper. Der har derfor længe været et behov for opdatering af resistenspanelerne med nyere og mere praksis relevante antibiotika. Dette er nødvendigt for at den praktiserende dyrlæge kan give en optimal rådgivning og behandling i relation til sygdomsudbrud. 

 

De relevante antibiotika omfatter både nyere registrerede antibiotika og ældre antibiotika. Formålet med projektet er at fastlægge cut-off værdier (tentative ECOFFs) for de mest betydende bakterieinfektioner i dansk svineproduktion, med anvendelse af kliniske isolater af Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordatella bronchoseptica, Pasteurella multocida, hæmolytiske E.coli, Streptococcus suis  og Staphylococcus hyicus. Dette studie forventes at tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag, som er forudsætning for at nye resistenspaneler kan udvikles. Formålet med projektet er også at designe nye resistenspaneler.

Optimal behandling ved sygdomsudbrud
Med opdaterede resistenspaneler vil dyrlægerne få mulighed for at vælge en optimal behandling ved sygdomsudbrud, med nedsat risiko for behandlingssvigt i den enkelte besætning. Også på sigt vil risikoen for behandlingssvigt herved blive reduceret mere generelt, idet man kan forvente mindre resistensudvikling når behovet for genbehandling reduceres i den enkelte besætning. Resultaterne vil også give et forbedret grundlag for fremtidige behandlingsvejledninger for svin. 

Projektdeltagere og -bevilling
Center for Diagnostik DTU v. projektleder Gitte Larsen har i samarbejde med SEGES laboratoriet i Kjellerup søgt finansiering til forskningsprojektet. Fra KU Sund deltager Ken Steen Pedersen og Peter Damborg. I det forberedende arbejde gennem flere år har ViNordic været repræsenteret ved dyrlæge, Ph.D. Margit Andreasen (nu Bayer) samt fagdyrlæge John Haugegaard og fagdyrlæge Kirsten Jensen, der alle fortsætter som ressourcepersoner i nærværende projekt.

Projektet er nu bevilget af Svineafgiftsfonden til gennemførelse i 2020, og indsamling af isolater er allerede påbegyndt i efteråret 2019. 

Opfølgning med lignende projekt til kvæg
Det er planlagt at projektet skal følges op med et lignende projekt vedrørende kvæg, hvis der kan skaffes finansiering. SEGES laboratorium i Kjellerup og Center for Diagnostik DTU modtager som de eneste danske laboratorier tilstrækkeligt diagnostisk materiale fra kvæg og svin til at kunne foretage disse undersøgelser. Projektet gennemføres derfor i et samarbejde mellem disse laboratorier. 

Offentliggørelse af resultaterne
Resultaterne forventes at foreligge inden udgangen af 2020, og forventes offentliggjort på Center for Diagnostik DTU's hjemmeside i januar 2021.
Resultaterne vil blive stillet gratis til rådighed for alle parter.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=9cfea155-f51e-4030-a14c-71736b9c4261
27 SEPTEMBER 2020